Europos Kranai ľ keliamosios technikos lyderis Pabaltyje. Parduodame saugi?, patvari?, ?vairaus pob?d×io keliam?j? ?rang? (keltuvus, kranus). M?s? kvalifikuoti in×inieriai teikia aukÜ?iausios klas?s kran? bei keltuv? remonto, atnaujinimo, montavimo paslaugas. Mums r?pi darbuotoj? ir aplinkini? sveikata, tod?l savo veikloje visada atsi×velgiame ? galiojan?ius Europos S?jungos saugumo ir kokyb?s standartus. M?s? misija ľ maksimaliai patenkinti visus klient? l?kes?ius. U×duotis stengiam?s atlikti laiku, netoleruojame bever?io biud×eto Üvaistymo. U×tikriname Jums puik? kainos ir kokyb?s santyk?!
Naujausi produktai ir akcijos