GNLD - tai tarptautin? kompanija, ?sipareigojusi pad?ti žmon?ms kontroliuoti savo gerov?, ne tik fizin?, bet ir finansin?. Tur?dama didesn? kaip 50 met? patirt? ir šiuo metu dirbdama daugiau nei 50-yje pasaulio šali?, GNLD kompanija si?lo tok? privalum?, kad s?km?, kurios sulauksite GNLD šeimoje, gal?site perduoti ateities kartoms. GNLD kompanijos misija yra suteikti geresn? gyvenim?, si?lant aukš?iausios kokyb?s produktus ir geriausi? verslo galimyb? tinklin?je rinkodaroje.
Naujausi produktai ir akcijos